Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tieto liikennerikkomuksista kulkee EU:n sisällä maasta toiseen, ja tekijä saadaan siten vastuuseen teoistaan viimeistään kotimaassaan.

Liikenneturvallisuuteen liittyvien liikennerikkomusten tietojen vaihtoa koskevan direktiivin (CBE-direktiivi) tarkoituksena on varmistaa liikennerikosten ja -rikkomusten tutkinnan tehokkuus myös silloin, kun teoissa käytetty ajoneuvo on rekisteröity toisessa EU:n jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa rikos tai rikkomus on tehty.

Direktiivi edellyttää, että EU:n jäsenvaltioiden ajoneuvorekistereiden ajoneuvotiedot sekä ajoneuvojen omistaja- ja haltijatiedot ovat jäsenvaltioiden saatavilla. Tavoite on, että valtio, jossa liikennerikkomus on tehty, voisi käyttää toisesta jäsenvaltiosta saatavia tietoja rikkomuksesta tai rikoksesta johtuvan vastuun määrittelemiseksi. Tiedonvaihto toteutettaisiin yhteisen Eucaris-tietojärjestelmän avulla.

Liikennerikosten ja -rikkomusten kansainvälinen tiedonvaihto on jo tällä hetkellä mahdollista Euroopan unionissa. CBE-direktiivin johdosta Suomen tieliikennelakiin ja ajoneuvoliikennerekisteristä annettuun lakiin esitetään tiedonvaihtoa ja henkilötietojen käsittelyä parantavia muutoksia.

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain ja tieliikennelain muuttamisesta 5. joulukuuta 2013. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2014 alkupuolella.

Asiasta kertoi Autotoday.fi.