Suomen Motoristit ry:n on antanut lausunnon Liikenne- ja viestintäministeriölle 14.2.2014 ”Ajoneuvonorminannon siirto Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille”. Lausunto on luettavissa SMOTO:n sivuilla.

Suomen Motoristit ry pitää lausunnossaan lähtökohtaisesti kannatettavana säädöshankkeen taustalla olevaa ajatusta siitä, että ajoneuvojen teknisiä vaatimuksia koskevaa osaamista ja siihen liittyvää norminantovaltaa pyritään keskittämään. Toisaalta ajoneuvoteknisten normien antaminen Liikenteen turvallisuusviraston toimesta voi parhaimmillaan tuoda lisää asiantuntemusta ja joustavuutta norminanto prosessiin ja myös nopeuttaa sitä.

SMOTO kiinnitti lausunnossaan huomiota moniin lainsäädäntöhankkeen yksityiskohtiin, joista merkittävimpänä nähtiin Trafin sidosryhmäyhteistyö: ”Hyvään lainvalmisteluun kuuluu keskeisenä osana sidosryhmien osallistuminen ja asiantuntemuksen hyödyntäminen. Käsillä olleessa ehdotuksessa ei käytännössä ole viittauksia siihen, millä tavoin delegoitua norminantovaltuutta käytettäessä sidosryhmien asiantuntemusta huomioidaan. Toisaalta Liikenteen turvallisuusviraston toiminnassa ei ainakaan toistaiseksi ole oma-aloitteisestikaan noudatettu hyvän lainvalmistelutavan periaatteita tältä osin, vaikka tähänkin saakka Liikenteen turvallisuusviraston ohjeistuksella on ajoneuvolainsäädännön soveltamiskäytännössä ollut huomattavaa normatiivista merkitystä.”

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote asiasta on luettavissa täällä