Alla otsikot Liikennevakuutuskeskuksen. Lainausmerkkien sisällä keskuksen vastaukset ja kannanotot. Muu teksti toimituksen.

Hälinähän nousi kahdesta syystä, ensinnäkin siitä, että uudessa laissa edellytettäisiin, että vakuutuksenottajan maksaman vakuutusmaksun täytyy jatkossa olla kohtuullisesti suhteessa riskiin. Myös eri ajoneuvoryhmiä on kohdeltava siten, ettei minkään ryhmän vakuutuksia ali- tai ylihinnoiteltaisi.

Vaatimus tarkoittaa käytännössä sitä, että muita kulkuneuvoja vahinkoherkempien ja suuririskisempien moottoripyörien vakuutusmaksuja ei enää voisi kompensoida muista vakuutuslajeista. Tämä johtaisi vakuutusmaksujen jyrkkään nousuun.

Tästä sivuillamme aiemmin: Ollaanko moottoripyöräilyä tappamassa vakuutusmaksuilla - lakimuutos valmisteilla?

Toinen keskusteluissa esille tullut asia on mahdollinen bonus-järjestelmästä luopuminen, tai sen uudistaminen. Nykyisessä liikennevakuutuksen bonusjärjestelmässä vakuutusmaksun hinta alenee, mitä pidempään ajaa kolaroimatta. Tästä luopuminen voisi tarkoittaa sitä, että noviisi kuljettaja maksaisi saman vakuutusmaksun kuin 20 vuotta rikkeettä ajanut.

"Vakuutusyhtiön pitää pyrkiä siihen, että asiakkaan vakuutusmaksu vastaa mahdollisimman hyvin asiakkaan riskiä. Yleisesti ottaen vakuutusmaksu muodostuu vakuutettavan ajoneuvon riskistä ja sen lisäksi vakuutuksenottajan omasta riskistä. Käytännössä tämä on ainoa keino tehdä vakuutusmatemaattisia päätelmiä toteutuneista vahingoista."

Miten liikennevakuuttamisen bonusjärjestelmä toimii nykyisin?

"Vakuutusyhtiöillä on omat bonustaulukkonsa, joita sovelletaan yksityishenkilöiden vakuutuksiin. Yhtiö tekee jokaiselle vakuutuksenottajalle riskiarvion hänen oman vahinkohistoriansa perusteella, ja tämä vaikuttaa osaltaan vakuutuksen hinnoitteluun. Yleisesti voidaan sanoa, että kun vahinkoja ei tapahdu, bonukset karttuvat ja vakuutusmaksu pienenee."

Tämä vastaushan ei ota kantaa siihen, muuttuuko tai poistuuko liikennevakuutusten bonusjärjestelmä vai ei. Mikäli bonusjärjestelmä muuttuu tai poistuu kokonaan, sillä on väistämättä suuret vaikutukset vakuutusten hintoihin.

Miten riskilaskelmat tehdään?

"Se miten laskelmat tehdään eri yhtiöissä, on vapaata kilpailulle. Yhtiö päättää itse, miten se toteuttaa riskivastaavuuden. Yhtiöt käyttävät riskin arvioimisessa mm. tilastotietoa siitä, miten eri ajoneuvoluokille on aiheutunut vahinkoja. Periaatteena on, että sen joka vahinkoja aiheuttaa, on myös osallistuttava niiden rahoittamiseen."

Miksi vahinkoja aiheuttaneella pitää olla suurempi vakuutusmaksu?

"Lainsäädännön mukaan kunkin vakuutuksenottajan omien vahinkojen tulee vaikuttaa hänen vakuutusmaksuunsa. Tämä kannustaa turvalliseen ajamiseen ja sillä on vaikutusta yleisesti kaikkien liikenneturvallisuuteen. Tästä syystä yhtiöt keräävät ja siirtävät vahinkohistoriatietoja, jotta vahingot voidaan ottaa huomioon yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti. Tietoja käytetään vakuutuksenottajan vakuutuksen hinnoittelussa."

Onko ajoneuvojen riskivastaavuuden laskemisperiaatteisiin tulossa muutoksia liikennevakuutuslain kokonaisuudistuksessa?

"Uudistuksessa ei ole tulossa muutoksia siihen, kuinka ajoneuvojen riskivastaavuus lasketaan. Vakuutuksen maksu määrätään nykyisinkin vakuutettavaan riskiin liittyvien tekijöiden perusteella. Esimerkiksi moottoripyörien vahingoissa korostuvat kuljettajien henkilövahingot, jotka saattavat olla erittäin kalliita. Tällä on luonnollisesti oma vaikutuksensa myös vakuutuksen hinnoitteluun. Kukin vakuutusyhtiö arvio kuitenkin riskin itsenäisesti ja päättää itse hinnoittelutekijänsä."

Selvensivätkö nämä vastaukset sinulle sitä, mistä vakuutulsainsäädännön uudistamisessa on kysymys? Mikäli, niin kerro meillekin.