SMC eli Sveriges MotorCyklisterin päivitys Moottoripyöräilyn Visio 2.0:een perustuu uusimpiin tilastoihin, tutkimuksiin ja kokemuksiin. SMC esitteli ensiversion visiosta  jo vuonna 2008 Liikenneturvallisuus-konferenssissa Tylösandissa.

Tiukka tavoite

Vision Zero on tiivistetty yhteen lauseeseen: "Kenenkään ei pidä kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä".

SMC:n jäsenistö on jo vuosikausia tehnyt työtä liikenneturvallisuuden parantamiseksi omien jäsentensä, viranomaisten ja päätöksentekijöiden kouluttamiseksi ja tiedonsaannin varmistamiseksi tavoitteenaan kiinnittää huomiota motoristien tarpeisiin.

SMC on ajanut kypärän käyttöpakkoa, pakollisia päiväajovaloja ja erillistä moottoripyörän ajokorttia. Jo vuodesta 1973 SMC on tarjonnut vapaaehtoista motoristikoulutusta. SMC on edistänyt Vision Zero -tavoitteiden saavuttamista omista lähtökohdistaan, omalla tavallaan ja omilla menetelmillään.

Kolminkertaisesti motoristeja

Liikenteessä olevien moottoripyörien määrä on kolminkertaistunut Ruotsissa vuodesta 1990 viime vuoden noin 315 000 pyörään. Moottoripyöräilijöille tapahtuu vuosittain noin 30-40 kuolemaan ja 250-300 vakavaan loukkaantumiseen johtanutta onnettomuutta. Ruotsalaisten moottoripyörän omistajien keski-ikä on noussut viiden viime vuoden aikana ja oli kesäkuun lopussa vuonna 2014 jo 53 vuotta.

Ylläolevassa taulukossa on kuolemaan ja vakavaan loukkaantumiseen johtaneiden moottoripyöräonnettomuuksien suhde liikenteessä olevien moottoripyörien määrään vuosina 2000 – 2013. Lähde: Ruotsin liikennehallinto ja liikennevirasto. Aineistosta on poistettu kuolemaan johtaneet mönkijäonnettomuudet vuosina 2010 – 2013. Vakavaan loukkaantumiseen johtaneet mönkijäonnettomuudet sisältyvät kaikkien vuosien lukuihin.

Nollavision taustat

Kaikki liikenneturvallisuustyö Ruotsissa perustuu Vision Zero-malliin. Työ tavoitteen saavuttamiseksi tehdään Ruotsin liikennehallinnon johdolla. Vision Zero on eettinen lähestymistapa, mutta se on myös strategia muokata liikennejärjestelmää turvallisemmaksi.

Sen mukaan ei ole hyväksyttävää, että tieliikenne vaatii ihmishenkiä. Liikenneturvallisuuden edistäminen tässä hengessä tarkoittaa, että teiden, katujen ja ajoneuvojen pitäisi vastata paremmin käyttäjien tarpeita. Liikenneturvallisuuden kehittämisen vastuu on jaettu heille, jotka suunnittelevat ja heille, jotka käyttävät liikennejärjestelmää.

Vision Zeron mukainen liikenneturvallisuustyö edellyttää, että kaikki mitä voidaan tehdä, tehdään, jotta vältetään ihmisten kuoleminen ja loukkaantuminen vakavasti liikenteessä. Samaan aikaan kun liikenneturvallisuutta parannetaan, pitäisi teitä suunnitella ja rakentaa sillä perusajatuksella, että ihmiset kuljettajina tekevät virheitä eikä onnettomuuksia voida täysin välttää. Vision Zerossa hyväksytään, että onnettomuuksia tapahtuu, mutta onnettomuuksien ei pitäisi johtaa vakaviin loukkaantumisiin.

Mihin motoristit sijoittuvat nollavisiossa?

Vuonna 1997 kun Vision Zero alun perin hyväksyttiin, käytiin vilkasta keskustelua, onko tämä visio yhdenmukainen sen kanssa, että motoristeja on mukana liikenteessä? Tänä päivänä ollaan yksimielisesti sitä mieltä, että motoristit ovat luonnollinen ja oleellinen osa liikennejärjestelmää. Ruotsin liikennehallinto on – yhteistyössä laajan verkoston kanssa, jossa oli mukana myös SMC – laatinut yhteisen strategian moottoripyörien ja mopojen liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Vision Zeron versio 2.0 esiteltiin syyskuussa 2012. Siinä määriteltiin uusia tavoitteita erityisesti heikompien tienkäyttäjäryhmien turvallisuuden parantamiseksi. Motoristit ja kyydissäolijat luettiin nyt ensimmäistä kertaa niin kutsutuiksi heikommiksi tienkäyttäjäryhmiksi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden ohella, kun uusia tien- ja kadunsuunnittelun standardeja hyväksyttiin vuonna 2012. Hyvistä aikeista huolimatta motoristeja otetaan huomioon yhtenä tienkäyttäjäryhmistä varsin heikosti, kun uusia teitä suunnitellaan.

Nykyisin on jo toteutettu aloitteita tieympäristön kehittämiseksi myös muiden tienkäyttäjäryhmien kuin autoilijoiden näkökulmasta. Tätä taustaa vasten on tehty SMC:n Moottoripyöräilyn Visio 2.0. Siinä on korostettu keinoja, joilla motoristien kuolemien ja vakavien loukkaantumisten määrää voidaan pienentää kohti vuoden 2020 tavoitteita.

Mihin motoristit on käytännön työssä unohdettu?

Ruotsin hallituksen Vision Zero -lakiesityksessä vuonna 1997 todettiin, että “ihmisen kyvyn kestää ulkopuolisia iskuja liikenneonnettomuuksissa tulee olla suunnittelunormi kaikissa liikennejärjestelmän osissa”.

Kolaritilastot osoittavat, että jalankulkijoiden riski kuolla kolarissa 30 km/h ajavan auton kanssa on 10 % (eli joka kymmenes auton kanssa kolhinut jalankulkija kuolee). Tämä johtopäätös on vaikuttanut siihen, että kaupunkialueiden aluenopeusrajoitus laskettiin 50 km/h:sta 30 km/h:iin. Kolaritilastot on otettu huomioon myös, kun teitä rakennetaan jalankulkijat, pyöräilijät ja autojen matkustajat huomioiden. Tätä kolaritilastoa kutsutaan "liikenneturvallisuusmalliksi".

Vastaavaa tilastoa ei ole moottoripyörille.

Liikenneturvallisuusmallin lähtökohta – inhimillinen virhe liikenteessä ei saa aiheuttaa vakavaa loukkaantumista – ei siis toimi motoristien kohdalla, jotka ajavat jopa 120 km/h liikenteessä. Motoristit ovat heikompi tienkäyttäjäryhmä, jolla on aivan erilaiset tarpeet kuin esimerkiksi autoilla liikkuvilla. Tämän vuoksi SMC:n Moottoripyöräilyn Visio 2.0 keskittyy pääosin onnettomuuksien tapahtumisen estämiseen, koska jokainen moottoripyöräonnettomuus voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. Kaikki Vision osat tähtäävät vakavan loukkaantumisen riskin pienentämiseen.

Nykyisin kaikki liikenneturvallisuustoimet perustuvat kuolemaan johtaneiden moottoripyöräonnettomuuksissa tutkimiseen. Tämä tuottaa vain osan moottoripyöräonnettomuuksiin liittyvistä seikoista ja onnettomuuksien syistä. SMC on ehdottanut, että kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien perusteellisten tutkimuksien lisäksi tulisi kerätä ja käyttää vakuutusyhtiöiden onnettomuustilastoja. Ne käsittelevät motoristien kaikenlaisten onnettomuuksien korvausvaatimuksia.

Liikennejärjestelmää pitää parantaa yhteistuumin

SMC näkee tieliikennejärjestelmässä neljä osaa, joiden tulee toimia yhdessä motoristien liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Moottoripyöräilyn Visio 2.0 perustuu näihin neljään osaan sekä tietoon, miten onnettomuuksia voidaan välttää ja miten loukkaantumisriskiä voidaan minimoida. Visio kohdistuu moottoripyörien kuljettajiin ja kyydissäolijoihin.

Nämä neljä mainittua osaa ovat: motoristit itse, muut tienkäyttäjät, tieympäristö ja moottoripyörä.

Moottoripyöriä on hyväksytty tieliikenteeseen yli 100 vuoden ajan. Ruotsin teillä liikkuu nykyisin 315 000 moottoripyörää, ja tämä määrä on kasvussa joka vuosi. Moottoripyöräkanta on kolminkertaistunut vv. 1990-2014. Tämän johdosta motoristit ja heidän erityiset tarpeensa tulee ottaa vakavasti kaikilla liikennejärjestelmän tasoilla, kaikkien viranomaisten toiminnassa ja yleisesti yhteiskunnassa. Tämä ei toteudu tänä päivänä. Liian usein SMC joutuu taistelemaan sellaisia tekijöitä vastaan kuten ennakkoluulot, tiedon puute ja yksinkertainen haluttomuus parantaa liikenneympäristöä moottoripyörien ja mopedien tarpeista.

Juttu perustuu SMOTOn tekemään vapaaseen suomennokseen joka on luettavissa täällä. Alkuperäinen asiakirja luettavissa kokonaisuudessaan SMC:n sivuilla