Alla SMOTO:n tiedote aiheesta:

"EU antoi Suomelle määräaikaisen vapautuksen moottoripyörien katsastuspakosta. Meidän on vuosien 2017-2022 välisenä siirtymäaikana osoitettava, että meillä on moottoripyöräilyn turvallisuutta parantava toimenpidesuunnitelma sekä se, että toimet ovat tehonneet.

Moottoripyörien katsastusta on väitetty liikenneturvallisuutta parantavaksi. Väitteen takana ovat pääasiassa eurooppalaiset katsastusyritykset, jotka ovat menestyksekkäästi lobanneet aihetta EU:ssa. Katsastuksesta tehty suomalainen hyöty- ja kustannusanalyysi osoittaa, että katsastuksella saavutettava liikenneturvallisuuden parantuminen olisi kyseenalaista ja hyöty kustannusten suhteen alle kaikkien kriteerien.

Suomessa tekninen vika aiheuttaa noin prosentin moottoripyöräonnettomuuksista. On vastoin hallituksen normien purkutavoitteita rankaista koko moottoripyöräilyalaa katsastuspakolla siksi, että tilastoilla voitaisiin osoittaa ”yhden toimenpiteen vaikutuksesta saatu muutos”. Samaan aikaan vapaaehtoisin toimin edetään useilla sektoreilla ja saatavat hyödyt ovat suuremmat.

Katsastus pintapuolista tarkastelua

SMOTOn kanta on, että moottoripyörien katsastus olisi pintapuolista tarkastelua. On samantekevää, tehdäänkö katsastus konttorilla vai tien päällä. Silmämääräinen moottoripyöräkatsastus ei sisällä mitään sellaista, mitä ajoneuvostaan huolehtiva kuljettaja itse ei tarkastaisi tai mitä hänen pitäisi tarkastaa.

Suomessa ei esimerkiksi ole moottoripyörien jarruille sopivia testilaitteita. Jarrut pitäisi testata ajamalla katsastusta tehtäessä, mikä sisältää suuria riskejä. Katsastushenkilöillä tulee olla moottoripyörän ajo-oikeus ja tarvittava ajotaito tehokkaisiin jarrutuksiin kaikilla moottoripyörätyypeillä ml. omavalmisteet.

Tienvarsikatsastusten isoin ongelma ovat kustannukset. Kuka maksaisi kulut ja miten rahat niihin kerättäisiin? Olisi epäoikeudenmukaista ja epätasa-arvoista, että satunnaisesti tien päällä katsastukseen valittu motoristi joutuisi maksamaan joka kerran katsastusmaksun. Lisäksi toimenpide vaatii lisää resursseja poliisilta ja katsastusyrityksiltä. Poliisilla ei niitä tällaiseen tehtävään ole. Katsastusyritykset eivät tee mitään ilmaiseksi, joten yhtälö on mahdoton.

Korvaavista toimenpiteistä enemmän hyötyä

SMOTO ja muut liikenteen hyväksi toimivat organisaatiot uskovat siihen, että kattavin katsastuksen korvaavin keinoin päästään kustaannustehokkaammin parempiin tuloksiin kuin katsastamalla.

SMOTOn mielestä lähtökohta moottoripyöräilijöiden turvallisuuden parantamiselle on, että moottoripyöräilijällä pitää olla samat oikeudet ja kohtelu kuin muillakin tielläliikkumismuodoilla. Lisäksi moottoripyörät pitää ottaa huomioon tasavertaisina liikennejärjestelmiä suunniteltaessa rakentamalla moottoripyöräystävällisiä teitä. Niissä rakenteet on toteutettu siten, etteivät ne vaaranna motoristin turvallisuutta. Se tarkoittaa reuna- ja keskikaiteiden rakentamista motoristeja vaarantamattomalla tavalla sekä tien luiskien jyrkkyyden sovittamista motoristien mukaan. Teiden kaarteet rakennettaisiin siten, ettei kaarresäde pienene kesken kaarteen, ja teiden pylväät yms toteutettaisiin motoristille vaarattomiksi.

Onnettomuuksien syyt selvitettävä

Toinen lähtökohta on, että päätöksentekijöiden pitää tietää enemmän moottoripyöräonnettomuuksien syistä ja niihin johtaneista tekijöistä; miksi ja missä olosuhteissa mikäkin onnettomuus on tapahtunut, jotta voidaan kehittää toimenpiteitä, joilla niitä voi välttää.

Moottoripyöräonnettomuuksien yleisin tyyppi on yksittäisonnettomuus, joka on hankala ja vaikea välttää. Pyörien katsastus ei tuo niihin apua, sillä se ei vaikuta itse ajotapahtumaan. Siihen vaikuttavat asiat muodostuvat tilannekohtaisista tekijöistä.

Tällä hetkellä kuolemaan johtaneet moottoripyöräonnettomuudet tutkitaan perusteellisesti. Onneksi niitä on vähän, vain noin 20 vuodessa. Vähyyden vuoksi niistä ei saada tilastollisesti merkitsevää tietoa. Viime vuodesta lähtien on alettu tilastoida erikseen vakaviin loukkaantumisiin johtavia onnettomuuksia.

Liikennevirasto ehdottaa, että kaikki moottoripyöräonnettomuudet tutkittaisiin, kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien lisäksi kohteena olisi 450 vakavampaa loukkaantumista sekä tuhansia pienempiä mp-onnettomuuksia. Mitä enemmän onnettomuuksia tutkitaan, ja selvitetään mitä ja miksi on tapahtunut, sitä paremmin pystytään kehittämään toimia, jotka kohdistuvat ennaltaehkäisevästi juuri kyseisen tyyppisiin onnettomuuksiin.

Koulutuksen merkitys

Tietoon perustuva toiminta on kustannustehokas tapa vauhdittaa ennaltaehkäiseviä toimia moottoripyöräonnettomuuksien kohdalla. Samoin vapaaehtoisen kuljettajakoulutuksen kehittäminen ja sitä kautta kuljettajien osaamiseen ja asenteisiin vaikuttaminen on tehokas keino.

Tällaista voi olla esimerkiksi analysoinnin perusteella tehty kuljettajakoulutus sekä ajo-oikeuteen tähtäävässä että vapaaehtoisessa motoristikoulutuksessa. SMOTO on aloittanut yhdessä tärkeimpien vapaaehtoista motoristikoulutusta antavien organisaatioiden ja kokeneiden moottoripyöräkouluttajien kanssa mp-kouluttajien koulutuksen uudelleen määrittelyn. Tavoitteena on luoda moottoripyöräkouluttajien koulutukseen ns. kouluttajapolku, jonka käyneillä on aikaisempaa paremmat edellytykset, monipuolisemmat taidot ja testeillä todennettu osaaminen antaa kulloisillekin oppilailleen parasta mahdollista oppilaan taitotason ja omaksumiskyvyn mukaista koulutusta.

Näillä toimilla SMOTO uskoo päästävän parempiin tuloksiin moottoripyöräilyn turvallisuuden parantamisessa kuin määräaikaisella katsastuksella, jolla ei vastaavaa vaikutusta saada aikaan."

Väliotsikot toimituksen. Toimituksellinen sisältöhuomautus: Motouutiset hoitaa SMOTO:n tiedotusta toimeksiannosta.