Lähes kaikki pahimmat skenariot toteutuvat hallituksen esityksessä moottoripyöräilyn kannalta, kuten arveltiinkin. Liikennekäytöstä poistaminen kesken verokauden ei esimerkiksi vaikuttaisi kannettavan veron määrään. Kyseessä on siis käytännössä omaisuusvero eikä ajoneuvovero.

"Veron määräisi Liikenteen turvallisuusvirasto ajoneuvoliikennerekisterin tietojen perusteella. Ahvenanmaalla veroviranomainen olisi Ahvenanmaan valtionvirasto. Vero kannettaisiin verovelvollisille lähetettävillä verolipuilla kultakin 12 kuukauden pituiselta verokaudelta. Verovelvollinen olisi ajoneuvon omistaja tai haltija. Omistajan tai haltijan vaihdos taikka ajoneuvon poistaminen liikennekäytöstä kesken verokauden ei vaikuttaisi kannettavan veron määrään. Jos ajoneuvo kuitenkin olisi poistettu liikennekäytöstä verokauden päättyessä, veroa ei pantaisi maksuun ennen kuin ajoneuvo otetaan uudelleen liikennekäyttöön", todetaan ehdotuksessa.

"Verotusmenettelyyn sovellettaisiin monilta osin ajoneuvoverolain säännöksiä" ehdotuksessa edelleen todetaan.

Veroa valvoisivat poliisi, Tulli ja rajavartiolaitos. Jos rekisteröimätöntä tai liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa käytettäisiin liikenteessä veroa suorittamatta, kannettaisiin sanktioluonteista lisäveroa samaan tapaan kuin autoista.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi täsmennettäväksi ajoneuvoverolain säännöksiä verolipun lähettämisestä. Mainittuun lakiin lisättäisiin samalla säännös, joka mahdollistaisi ajoneuvoveron valvonnan teknisin keinoin.

Veron arvioidaan lisäävän valtion vuotuisia verotuottoja noin 25 miljoonalla eurolla.

Voimaan jo 1.5.2017

Esitys liitty Sipilään hallituksen halitusohjelmaan ja vuoden 2017 talousarvioon ja on otettu huomioon valtion vuoden 2017 ensimmäisessä lisätalousarvioesityksessä. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2017. Veroa alettaisiin kantaa tästä ajankohdasta niistä moottoriajoneuvoista, jotka ovat tai joiden tulisi olla tällöin ajoneuvoliikennerekisterissä merkittynä liikennekäyttöön.

"Kyse on siis pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman mukaan rekisteröidyille veneille ja moottoriajoneuvoille säädetään vuotuinen vero, joka tuottaa yhteensä 50 miljoonaa euroa vuodessa. Valtion vuoden 2017 talousarvion valmistelun yhteydessä hallitus päätti ottaa veron käyttöön vuoden 2017 toukokuussa. Moottoriajoneuvojen osuudeksi veron tuottotavoitteesta on päätetty 30 miljoonaa euroa vuodessa."

Veneverosta hallitus antaa erillisen esityksen.

Valtiolle negatiivinen tappovero

Suomen Motoristit ry:n selvitysten mukaan veron tuotto valtiolle on negatiivinen, koska kumuloituessaan se merkitsee pahimmillaan satojen työpaikkojen menetystä niiltä toimialoilta, jotka liittyvät moottoripyöräilyyn.

Myös moottoripyöräkauppiaat ovat kritisoineet veroa ja sen vaikutuksia sekä sen esimerkiksi varastossa oleviin moottoripyöriin tuomia ylimääräisiä kustannuksia. 

Erityisesti vero kurittaa heitä, joilla on esimerkiksi museopyöräharrastuksen kautta tai rakentelumielessä tai muuten harrastemielessä useita moottoripyöriä.