Korkein hallinto-oikeus päätti, että kiihdytyskilpailutoiminta lopetetaan ja varikkoalueilla syntyvät hulevedet johdetaan rakennettavan hulevesiviemärin kautta pohjavesialueen ulkopuolelle vuoteen 2019 mennessä.

Pöyry Oy:n tekemän arvioinnin mukaan suurimmat riskit merkittävälle pohjavesialueelle aiheutuvat kiihdytyskilpailuista, aikaisemmasta toiminnasta sekä hulevesien johtamisesta erotuskaivojen jälkeen maastoon.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Huittisten kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnalta lausuntoa selvityksestä, joka liittyy Korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen. Korkein hallinto-oikeus vaati selvityksen tekemistä moottoriradan toiminnasta pohjavesille aiheutuvasta riskistä ja suunnitelman riskien vähentämiseksi.

Moottorirata sijaitsee merkittävällä pohjavesialueella. Huittisten kaupungin Lohensuon vedenottamo sijaitsee 1,6 kilomerin päässä radasta ja Vampulan vesihuollon Nuijamaan vedenottamo kahden kilometrin päässä.

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausunnon mukaan pohjavesien pilaantumisen vaara on huomattavasti pienentynyt, kun moottoriradan kaikki toiminta on sijoittunut päällystetylle alueelle.

Kiihdytyskisoissa mainittavaa vaaraa pohjavesille aiheuttavat suuret poltto- ja voiteluainemäärät ja kitkantorjuntaan käytettävät kemikaalit, kertoo Huittisten paikallislehti Lauttakylä

Alastaron radan logo.