Ohessa on selonteko Villan motoristiasiakkaalle sattuneesta tapauksesta, jonka julkistamiseen Villa on saanut luvan. Tapahtumaa liittyy kokonaisuudessaan runsaasti absurdeja piirteitä: välinpitämättömyyttä ja selvää velvoitteisiin liittyvien tehtävien ja toimenpiteiden välttelyä.

Alla Villan kirje sellaisenaan kuin se on julkaistu SMOTOn sivuilla. Ehkäpä maamme päättäjillä, viranomaisilla ja valvovilla elimillä olisi oikeasti tästä jotain opittavaa. Taas kerran tulee mieleen, että motoristeille ei anneta mitään arvoa liikenteessä, liikennejärjestelmässä eikä myöskään tienpitäjän puolelta.

Oheiset tapahtumaan liittyvät kuvat kertovat omaa karua kieltään siitä, mikä kaatumisen on aiheuttanut, ja miten viranomaiset, tienpitäjä ja urakoitsija ovat velvoitteensa hoitaneet. Kuvat on esitetty tapahtuman todisteina joka vaiheessa, vasta oikeudessa niihin reagoitiin asian vaatimalla tavalla.

Allaolevassa lainausmerkkien sisällä oleva teksti Villan kirjeestä, otsikot toimituksen.

Uskomattomia reikiä

"Valtion teihin liittyvissä asioissa Liikennevirasto valvoo valtion etua ja maanteiden tienpitäjän toimia hoitaa kunkin alueen ELY-keskus. ELY-keskus taas kilpailuttaa teiden hoitourakoitsijat yksityisten yritysten kesken. Teiden huonosta kunnosta aiheutuvat vahingonkorvausvaatimukset käsittelee keskitetysti Lapin ELY-keskus.

Hoitamassani tapauksessa moottoripyöräilijä oli kaatunut Mynämäki-Yläne välisellä tiellä asfaltissa oleviin reikiin. Tie on suosittu ajotie moottoripyöräilijöiden keskuudessa.

Asfaltoidussa tiessä oli kaksi peräkkäistä reikää, yhteensä niiden pituus oli n. 70 senttimetriä ja leveydeltään n. 30 senttimetriä, syvyydeltään ne olivat n. 5 senttimetriä. Paikalla käynyt poliisipartio totesi tiessä olleet montut ja sen ettei niistä ollut varoittavaa liikennemerkkiä.

Kaatunut kuljettaja jätettiin syytteeseen saattamatta, koska tien kunto oli huono eikä siitä ollut varoitettu liikennemerkein. Poliisin havainnosta on asianmukaiset dokumentit."

Kuva 2. Kuoppa, joka aiheutti kaatumisen. Tien kunto on tässä erittäin huono ja kuopat syntyneet pidemmän ajan kuluessa.

ELY-keskus uskoi tieurakoitsijaa

"Lapin ELY-keskus teki tieurakoitsijaa kuultuaan kielteisen korvauspäätöksen kahteen kertaan, ensin asiakkaan omaan vaatimukseen ja sen jälkeen laatimaani perustellumpaan vaatimukseen. Tie oli ELY-keskuksen mukaan yleistä liikennettä tyydyttävässä kunnossa (Maantielaki 33 §) ja kuopista oli varoitettu 2,3 km ennen vahinkopaikkaa olleella epätasaisesta tiestä varoittavalla liikennemerkillä (kuoppamerkki n:o 141).

Valokuvista, joista reikien mittasuhteet olivat havaittavissa, poliisin asiakirjoista ja väärin sijoitetusta liikennemerkistä (lain mukaan merkin pitäisi olla 150-250 metriä ennen kuoppia, ellei merkissä ole lisäkilpeä vaikutusalueesta) huolimatta päätös ei siis muuttunut.

Tämä päätös, joka on tehty varsin selkeästä tienhoidon puutteesta huolimatta, antaa aihetta johtopäätökseen, että kaikki korvausvaatimukset kiistetään. Tällöin vahingonkärsijän ainoa mahdollisuus on viedä asia käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Tämä on varsinkin vähäisemmissä vahingoissa monille iso kynnys oikeudenkäyntikuluriskin ja pitkähkön käsittelyajan vuoksi."

Tuotekortit kertovat laatuvaatimukset

"Käräjäoikeudessa kävi ilmi, että tieurakoitsijoiden on tienhoitoa koskevan sopimuksen mukaan noudatettava Maanteiden hoidon ja ylläpidon tuotekorttien laatuvaatimuksia, jotka Liikenneviraston edustajan mukaan muodostavat Maantielain 33 §:n mukaisen rajan, milloin maantie on yleistä liikennettä tyydyttävässä kunnossa.

Niiden mukaan mm:

'Liikennettä vaarantavia reikiä, halkeamia, routaheittoja ja kynnysmuodostumia ei saa olla millään tiellä (pientareineen ja liittyvine päällystettyine alueineen) ja kevyen liikenteen väylillä. Tällaisia ovat esimerkiksi:

  • – tiellä halkaisijaltaan yli 20 cm ja yli 5 cm syvä reikä sekä yli 5 cm leveä halkeama
  • – kevyen liikenteen väylällä halkaisijaltaan yli 10 cm ja yli 3 cm syvä reikä sekä pituussuuntainen yli 3 cm leveä halkeama
  • – ilmeisen ajoneuvon rikkoutumisen aiheuttava päällysteen vaurio, kynnysmuodostelma tai routaheitto
  • – kevyen liikenteen väylällä ilmeisen onnettomuusriskin aiheuttava päällysteen vaurio, kynnysmuodostelma tai routaheitto

Ajomukavuutta olennaisesti haittaavat reiät ja halkeamat on korjattava ja routaheitot tasattava valta- ja kantateillä 1 vk ja muilla teillä ja kevyen liikenteen väylillä 2 vk toimenpideajassa.

Kuva 3. Kuopan mittasuhteet, pituus n. 70 cm ja leveys n. 20-30 cm.

Tällaisia ovat esim:

  • – halkaisijaltaan yli 20 cm ja yli 3 cm syvät reiät sekä yli 3 cm leveät halkeamat
  • – kevyen liikenteen väylillä yli 2 cm leveät halkeamat
  • – päällysteen vaurio, routaheitto tai muu yli 2 cm kynnys, jota normaali liikenne joutuu selvästi varomaan.'

Liikennevirasto vetosi siihen, ettei tiestä oltu valitettu

"Koska tienhoito oli valtion omienkin laatukriteerien perusteella laiminlyöty ja koska tien kuopista ei ollut asianmukaisesti liikennemerkillä varoitettu, valtio/Liikennevirasto hävisi jutun ja velvoitettiin korvaamaan aiheutuneet esinevahingot sekä vahingonkärsijän oikeudenkäyntikulut. Mahdollisesti tienpitäjän maksettavaksi tulevat vielä vakuutusyhtiön liikennevakuutuksen perusteella korvaamat henkilökulut.

Jutussa Liikennevirasto käytti todistajinaan urakoitsijan ko. tiestä vastaavaa työnjohtajaa ja ELY-keskuksen aluevastaavaa, jotka kummatkin katsoivat, että olivat tehneet työnsä asianmukaisesti ja tie oli yleistä liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Lisäksi Liikennevirasto vetosi siihen, ettei tiestä ole tullut valituksia."

Kuva 4. Kuopan mittasuhteet. Syvyys n. 5 cm. Koko asfalttikerros hävinnyt.

Ilmoita vaurioista

"Teiden rapistuvan kunnon parantamiseksi jokaisen olisi hyvä ilmoittaa teiden vaurioista. Se käy esim. puhelimeen ladattavalla 112 Suomi -mobiilisovelluksella. Sovelluksessa olevan 'tienkäyttäjän linjan' kautta teiden vauriokohtien ilmoittaminen on helppoa, koska sovellus ilmoittaa paikkatiedot automaattisesti. Vahingon sattuessa ei myöskään kannata heti tyytyä Lapin ELY-keskuksen (tällä hetkellä) kielteiseen päätökseen vaurioiden korvaamisessa, koska hylkäämispäätös näyttää tulevan selvissäkin tapauksissa."

Risto Villa
varatuomari, Turku
AL-lakimies

Vaurioista siis kannattaa valittaa - jo senkin vuoksi, ettei kukaan pääse teitten huonosta hoidosta sillä tekosyyllä, että tielläkulkijat eivät ole ilmoittaneet tienpidon ongelmista. Toimituksen käsityksen mukaan vastuu tienpidosta ei kuulu sen käyttäjille, vaan viranomaisille ja urakoitsijoille. Valistakaa meitä, jos olemme väärässä?